អំពី Direct

ហេតុអ្វីត្រូវប្រើសេវា Direct?

Direct គឺជាសេវាផ្ដល់មាតិកាព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលចំហមួយដែលផ្ដល់នូវឯកសារអូឌីយោ (សំឡេង) និងវីដេអូដែលមានកម្រិតគុណភាពបង្ហាញរូបភាពខ្ពស់សម្រាប់ការផ្សាយតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងការប្រើប្រព័ន្ធឌីជីថល។ វិបសាយនេះត្រូវបានគេរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សមាជិកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងដៃគូផ្នែកប្រព័ន្ធឌីជីថលនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលការផ្សាយព័ត៌មាន (BBG)។ បណ្ដាញជាអន្តរជាតិរបស់ BBG មានជាអាទិ៍ Voice of America (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Radio Free Asia (RFA), Radio និង TV Martí និង Middle East Broadcasting Network (MBN) ដែលក្នុងនោះមាន Alhurra និង Radio Sawa។

វិទ្យុ សាខាទូរទស្សន៍ និងដៃគូតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលដែលមានបញ្ជីឈ្មោះត្រឹមត្រូវ អាចរកមើល និងប្រើប្រាស់មាតិកាព័ត៌មានពី Direct ដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃបាន។ តម្រងនានាបង្កលទ្ធភាពឲ្យអ្នករកមើលមាតិកាព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈការបង្រួមនូវការស្វែងរករបស់អ្នកចំពោះប្រភេទមាតិកា (អូឌីយោ ឬវីដេអូ) ភាសា កាលបរិច្ឆេទ និងសេវាផ្សាយចេញ។ អ្នកអាចស្វែងរក មើល និងទាញយកកញ្ចប់ឯកសារអូឌីយោ និងវីដេអូដែលមានកម្រិតគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់នៅលើបណ្ដាញ និងសម្រាប់ការផ្សាយដោយផ្ដើមចេញដែសថប់នៃកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នកបាន។

ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការស្វែងរក ទាញយក និងប្រើប្រាស់មាតិកាព័ត៌មានបាន ចូរចុះឈ្មោះប្រើនៅលើទំព័រ Direct នៅទីនេះ

You must be an approved affiliate in order to download our content.

ចុះឈ្មោះ

ថ្មីៗបំផុត