ទាក់ទង

អ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងចូលជាសមាជិក

East Asia and Pacific

Ningrum Spicer
Bangkok, Thailand
ទូរសព្ទ: +662.255.8772
Mob: +662.205.5707

Western and Central Africa

Paul Marszalek
Washington, DC

Eastern and Southern Africa

Joyce Ngoh
Johannesburg, S. Africa
ទូរសព្ទ: +27.11.290.3264
Mob: +27.79.111.1631

Latin America

Iscar Blanco
Washington, DC
ទូរសព្ទ: +1 202 991 0876

Eurasia

Adam Gartner
Prague, Czech Republic
ទូរសព្ទ: +420.221.123.773
Mob: +420.602.176.485

RFE/RL

Aleksandar Mandic
Prague, Czech Republic
ទូរសព្ទ: +420.221.122.052

ជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស

RFE/RL

Vinohradska 159A
100 00 Prague 10 Czech Republic
ប៉ាណូត្រួតពិនិត្យធំ: +420 221 121 111