សេចក្ដីប្រកាសអំពីបេសកកម្មរបស់អង្គភាពផ្សាយ និង BBG

បេសកកម្មរបស់ BBG គឺដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាន ធ្វើអន្តរកម្មសង្គម ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិសេរីភាព និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

បេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះ ទទួលបានការពង្រឹងពីសំណាក់អង្គភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមការមើលខុសត្រូវរបស់ BBG។