မှားပါတယ်...

ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆာဗာအမှားရှိနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်တန်းပေးထားသည့် အဖွဲ့မှ ထိုအမှားကိုပြင်ဆင်နေပါသည်။
သင်သည် အရင်စာမျက်နှာ သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။