အဆက်အသွယ်

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူး

East Asia and Pacific

Ningrum Spicer
Bangkok, Thailand
ဖုန်း: +662.255.8772
မော့ဘ်(Mob): +662.205.5707

Western and Central Africa

Paul Marszalek
Washington, DC

Eastern and Southern Africa

Joyce Ngoh
Johannesburg, S. Africa
ဖုန်း: +27.11.290.3264
မော့ဘ်(Mob): +27.79.111.1631

Latin America

Iscar Blanco
Washington, DC
ဖုန်း: +1 202 991 0876

Eurasia

Adam Gartner
Prague, Czech Republic
ဖုန်း: +420.221.123.773
မော့ဘ်(Mob): +420.602.176.485

RFE/RL

Aleksandar Mandic
Prague, Czech Republic
ဖုန်း: +420.221.122.052

နည်းပညာဆိုင်ရာအထောက်အပံ့

RFE/RL

Vinohradska 159A
100 00 Prague 10 Czech Republic
အဓိကခလုတ်ခုံ: +420 221 121 111