اوپس۔...

مونږ بښنه غواړو، مونږ سره د سرور مسئله ده۔ زمونږ فني غونډه په دي مشکل سمولو باندي کار کوي۔
تاسو واپس کيدي شي \راستو مخ.