بهنګ لړلیک

د بهنګ لړلیک چي مشتمل وي په غولوني د ټولو BBG څليرش ۲۴ ګنټي/۷ ورځي د نيغ په نيغه بهنګ د پاره۔

مرستي بهنګ ونډوک ژبه

Voice of America Chinese Stream

VOA Chinese 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Chinese

Voice of America Urdu Stream

VOA Urdu 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Urdu

Voice of America Global English Stream

VOA Global English 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL English

Voice of America Afrika English Stream

VOA Afrika Enlish 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL English

Voice of America Dandalin Stream

VOA Dandalin 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Hausa Latin

Radio Svoboda

Radio Svoboda 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Russian

Radio Farda

Radio Farda 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Persian

Azadliq Radiosu

Azadliq Radiosu 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Azeri

Radio Martí

Radio Martí 24x7 Feed

کوډ راتاوول & بهنګ URL Spanish