Salgy hakynda

Näme üçin Salgy?

Salgy radio, telewideniýe we digital hyzmatlar üçin ýokary hilli audio we wideo materiallary hödürleýän açyk digital mazmunly gullukdyr.

Bu ýerde hasaba alnan radio we telewideniýeleriň bölümleri hem-de digital partnýorlar öz programmalarynyň mazmunyny giňeltmek üçin Salgydan maglumatlary tapyp we olary mugt ulanyp bilerler. Filterler siziň gözlegiňizi mazmunyna (audio ýa-da wideo), diline, senesine ýa-da gepleşikleri taýýarlaýan gulluklara görä çäklendirmek arkaly gözleýän maglumatyňyzy çalt tapmaga mümkinçilik döreder. Siz öz iş stoluňyz ýa-da mobil enjamlaryňyz arkaly gepleşige berip bolýan audio we wideo paketlerini gözläp we indirip bilersiňiz.

Biziň hyzmatdaşlarymyz RFE/RL-yň Ukraina, Russiýa, Merkezi we Gündogar Ýewropa, Kawkaz, Merkezi we Günorta Aziýa hem-de Ýakyn Gündogar sebitleri barada taýýarlanan maglumatlardan 24/7 peýdalanyp bilerler. RFE/RL-iň gepleşikleri 21 döwletde 28 dilde efire berilýär. 400-den gowrak žurnalisti, 750-den gowrak ştatdan daşary habarçysy we 19 sany ýerli býurolary bolan RFE/RL dünýäniň iň uly habar serişdeleriniň biri hasaplanýar.

Gözlege, indirmäge we maglumatlary ulanmaga başlamak üçin Salgaşu ýerde ýazylyň.

You must be an approved affiliate in order to download our content.

Hasaba alyjy

Ýaňy-ýakyn