Tuyên bố Sứ mệnh

Sứ mệnh của BBG là thông tin, tham gia và kết nối mọi người trên toàn thế giới ủng hộ cho tự do và dân chủ. BBG đồng thời là tên gọi của cơ quan liên bang độc lập giám sát tất cả tổ chức truyền thông đại chúng dân sự tại Hoa Kỳ và là tên của Hội đồng Quản trị giám sát tất cả các tổ chức phát thanh, truyền hình này.